Update TVL en NOW 2.0

OVERHEIDSSTEUN
Vraag nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is gisteren online gegaan. Wanneer u eerder in aanmerking kwam voor de TOGS (de eenmalige €4.000,-), komt u hoogstwaarschijnlijk nu ook in aanmerking voor de TVL. Deze compenseert tot maximaal €50.000,- van uw vaste lasten. Aanvragen doet u via rvo.nl.

Het is raadzaam de volgende documenten hierbij tot uw beschikking te hebben:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw priverekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, wordt gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden

Bent u met uw onderneming gestart na 1 april 2019? Dan gelden afwijkende richtlijnen.

Hoeveel subsidie krijg ik?
Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Hoeveel u vergoed krijgt is dus afhankelijk van diverse factoren. Allereerst wordt gekeken naar uw ‘normale’ omzet. Dit is de omzet in de periode 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019. Als voorbeeld nemen we €250.000,-. Vervolgens dient u het verwachte omzetverlies over diezelfde periode van dit jaar aan te geven. Uiteindelijk leidt dit tot een percentage aan omzetverlies. Wanneer u uitgaat van een verwachte omzet van bijvoorbeeld €100.000,- zal er een omzetverlies van 60% worden berekend. Het aandeel vaste lasten is per sector bepaald op basis van gegevens van het CBS. Voor de SBI-code ‘56.10.1’ – Restaurants, is dit 25%. Met de gegevens uit dit voorbeeld zult u dus recht hebben op: €250.000,- x 60% x 25% x 50% = €18.750,-. U ontvangt eerst een voorschot van 80% van het totaal te ontvangen bedrag. De TVL aanvragen kan tot uiterlijk 30 oktober 2020.OVERHEIDSSTEUN
NOW 2.0 nu aan te vragen

De NOW-regeling is voor de meeste ondernemers de belangrijkste steunmaatregel die het kabinet te bieden heeft. Vanaf deze ochtend is de NOW 2.0 aanvragen. Deze tweede ronde van de NOW-subsidie lijkt in veel opzichten op de eerste, maar kent een aantal verschillen. Hieronder leest u precies hoe de NOW 2.0 in zijn werk gaat en hoe u zich hier op kunt voorbereiden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • U verwacht minimaal 20% omzetverlies te hebben in een aaneengesloten periode van 4 maanden (de start van deze periode is een vrije keuze uit 1 juni, 1 juli en 1 augustus, behalve als u ook gebruik hebt gemaakt van de NOW 1.0. In dat geval dient de periode aansluitend te zijn op die van de NOW 1.0).
 • U mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen (deze voorwaarden gelden voor bedrijven met een totale NOW-vergoeding van meer dan €125.000,-).
 • Bij deelname aan de NOW 2.0 neemt u als werkgever de inspanningsverplichting aan om werknemers te stimuleren aan om- en bijscholing te doen. Hiervoor initieert de overheid het programma “NL Leert door“.
 • Wanneer u meer dan 20 werknemers wilt ontslaan, moet u akkoord krijgen van een personeelsvertegenwoordiging zoals een vakbond. Wanneer u geen akkoord krijgt, bent u verplicht een mediation verzoek te doen bij de Stichting van Arbeid. Wanneer u het ontslag (op bedrijfseconomische gronden) voortzet zonder akkoord of mediation, zal het totale NOW-subsidiebedrag met 5% worden gekort. Daarnaast wordt er geen subsidie uitgekeerd over ontslagen personeelsleden en worden eventueel verleende voorschotten over deze medewerkers teruggevorderd.

Hoeveel subsidie krijg ik?
Subsidie = omzetverlies in %  x  90%  x  loonsom 

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het zogeheten sv-loon. Het UWV zal bij de NOW-2 kijken naar het sv-loon van de maand maart. Bij de NOW-1 werd gekeken naar januari. Om overige personeelskosten te compenseren zoals vakantiegeld, pensioenpremies en verzekeringspremies, is er een vaste opslag van 40% op het sv-loon. Bij de NOW-1 was dit nog 30%. Het sv-loon van de maand maart en de opslag van 40% samen is dus de loonsom. Wanneer u bijvoorbeeld 60% omzetverlies hebt en een sv-loon in maart van €25.000,-, dan zal uw subsidieberekening er als volgt uitzien:
60%  x  90%  x  (€25.000,- * 1,4)  =  €18.900,- (per maand).
U zult over dit bedrag eerst een voorschot van 80% ontvangen.

Een goede voorbereiding
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden voor de aanvraag van de NOW 2.0, kunt u de volgende gegevens alvast verzamelen:

 • Gegevens over uw bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer u de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van vier aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies u in deze periode verwacht. De online rekenhulp is beschikbaar.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Tevens dient u op de aanvraag een intentieverklaring te tekenen. Hiermee verklaart u dat:
  • U de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest;
  • U begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag;
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
  • U akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • U bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

De NOW 2.0 kan tot uiterlijk 31 augustus worden aangevraagd.

HULP NODIG?
VHC ActiFood staat voor u klaar
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor overleg en advies. Uw accountmanager is u in deze tijd van dienst waar mogelijk. 

Samen staan we sterk.

VHC ActiFood BV